Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder: Flyride Travel, handelende onder de naam Flyride

Aanbod: Flyride biedt de consument aantrekkelijke prijzen voor vervoer van en naar Schiphol. Deze ritten worden door Flyride of een onderaannemer uitgevoerd.

Bagage: Flyride gaat standaard uit van 1 koffer per persoon.

Consument: de partij die de Diensten van Aanbieder afneemt.

Bijzonder personenvervoer: Vervoer van minder valide/invalide personen en kinderen tot 3 jaar.

Diensten: Het vervoeren en het arrangeren van het vervoer voor consument, van en naar Schiphol tegen een vastgestelde prijs.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aanbieder en Consument voor het leveren van de diensten door de aanbieder.

Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel daarbij inbegrepen, die zich verbindt personen te vervoeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Aanbieder, indien daaruit een Overeenkomst uit voortvloeit en de Overeenkomst zelf.

Artikel 3 Overeenkomst & Prijs

3.1 De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichting tot afname en betaling van de Diensten, komt tot stand na aanvaarding door Consument van het Aanbod en ontvangst door Vervoerder van de reservering.

3.2 Nadat de Aanbieder de dienst heeft geleverd aan de Consument, wordt de Consument verplicht de vooraf gestelde prijs te voldoen. Dit kan bij de chauffeur per pin, Creditcard of contant.

3.3 Kosten, zoals tolwegen of een veerboot zijn voor rekening van de reiziger, en niet van de chauffeur of Flyride. Deze komen op de ritprijs en moeten worden voldaan bij de chauffeur tenzij anders is overlegd/afgesproken.  

Artikel 4, Annulering en wijzigen

4.1 De overeenkomst kan door de Consument van te voren worden gewijzigd dan wel worden geannuleerd. Wijzigingen die rechtstreeks van invloed zijn op het vervoer dienen 10 uur van te voren bekendgemaakt te worden bij de aanbieder. Na dit vastgestelde termijn van 10 uur dient de Consument dit in overleg met de Aanbieder te doen en kunnen er geen garanties worden afgegeven. Bij wijzigingen die rechtstreeks van invloed zijn op het vervoer wordt bijv. bedoeld: vervoer met bus i.p.v. stationwagen, een verschillende ophaallocatie die een andere (en grote) aanrij tijd vraagt.

4.2 Annuleren dient 10 uur van te voren te gebeuren. Binnen dit termijn van 10 uur dient het telefonisch te geschieden. De Aanbieder is flexibel en vraagt geen kosten bij annuleren. De betaling geschied altijd in het vervoersmiddel. De Aanbieder zal alleen om een kostenvergoeding vragen wanneer er kosten gemaakt zijn. Zoals het voorrijden op het adres en de Consument heeft de Dienst niet geannuleerd, omdat de Consument dit bijvoorbeeld vergeten is.

Artikel 5 Bagage

5.1 Bij vervoer voor 2 personen komt er een sedan. Bij vervoer tot 4 personen komt er standaard een stationwagen of een bus voorrijden. Vervoer van 5-8 personen wordt standaard uitgevoerd met een bus. Indien de consument meer bagage heeft dan 1 koffer persoon dient dit vooraf te worden aangegeven zodat het vervoer erop aangepast kan worden. 

5.2 Aanbieder is niet aansprakelijk  voor Bagage van Consument die zoekgeraakt is.  

Artikel 6 Vervoer van Dieren

6.1 Aanbieder vervoerd levende dieren wanneer deze in een draagtas of reistas vervoerd kunnen worden zonder dat er schade aan de bekleding of andere materialen van het vervoersmiddel kunnen worden toegebracht. Indien de Aanbieder beoordeeld dat de dieren van schade kunnen zijn, of het voertuig belast per geur, behoudt de Aanbieder het recht om vervoer te weigeren.

6.2 Blinde geleidehonden mogen altijd mee. Dit moet de Consument echter wel na de reservering aangeven tot 10 uur voor de aanvang reservering. Hierdoor stelt de Consument de Aanbieder in de gelegenheid om een gepast voertuig (minimaal een station) en eventueel een kleedje mee te nemen voor de hond om op te liggen.  

6.3 Als de Consument dieren wenst mee te nemen dient dit altijd van te voren en 10 uur tot aanvang reservering te worden aangegeven. De Aanbieder kan hierdoor rekening houden met allergieën van chauffeurs.

Artikel 7

7.1 Minder valide en invalide personen vervoer kan worden verzorgd door de Aanbieder. Dit moet altijd in overleg gebeuren en minimaal 10 uur van te voren. Standaard levert de Aanbieder geen rolstoelbussen. Dit kan alleen worden uitgevoerd op beschikbaarheid van de onderaannemer. Inklapbare rolstoelen kunnen mee in een stationwagen. Dit dient vooraf te worden aangegeven. Als een minder valide persoon in een gewone taxi meekan ziet de Aanbieder geen noodzaak tot verdere informatie behalve informatie die van toepassing is op de reservering.

7.2 Volgens de taxiwet zijn er geen kinderstoeltjes verplicht in een taxi. Op de achterbank van een taxi hoeven kinderen geen kinderzitje te gebruiken. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen moeten wel gebruik maken van de gordels. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen in een taxi los op de achterbank zitten.

Artikel 8 Vertraging

8.1 Onderaannemer, Aanbier en/of de Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is opgelopen als gevolg van vertragingen. Dit kunnen zijn vertragingen door wachttijd op Schiphol, evenals schade die voortvloeit uit het missen van transfers en aansluitingen, zoals aansluitende vluchten. De Aanbieder zal er altijd alles aan doen om schade te voorkomen of maatregelen te nemen om de schade te minimaliseren.

8.2 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertragingen in het vervoer. Dit geld ook voor schade die ontstaat bij het missen van reis en vliegaansluitingen.

Artikel 9 Betaling

9.1 De Consument dient ten alle tijden de overeengekomen prijs te voldoen bij de chauffeur tenzij in overleg anders is aangegeven.

9.2 Aanbieder is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Consument te verrekenen met zijn schulden aan Consument.

Artikel 10 Vervoer en Vervoersvoorwaarden

10.1 Het feitelijke vervoer zal plaatsvinden door Vervoerder.

10.2 De overeenkomst m.b.t. het fysieke vervoer komt tot stand tussen Consument en Vervoerder. De Aanbieder brengt het vervoer onder bij de Vervoeder. Aanbieder is daarmee de bemiddelaar.

10.3 De Consument zal op de bevestiging aangegeven datum, locatie en tijdstip gereed staan voor aanvang van het vervoer.

Artikel 11 Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten per e-mail worden ingediend. De Aanbieder verneemt graag zo snel mogelijk waar de dienst in gebreke is gebleven. Binnen 10 werkdagen naar de kennisneming van de Consument verwacht de Aanbieder hierover bericht. 

11.2 Klachten van Consument die niet overeenkomstig lid 1 van dit artikel 11 bij Aanbieder zijn ingediend, behoeven niet door Aanbieder in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid Aanbieder

12.1 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade van Consument of derden, waaronder gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Diensten, of ten gevolge van het vervoer door Vervoerder van Consument en Bagage (inclusief letselschade, financiële schade en materiële schade geleden door Consument).

12.2 Mocht Aanbieder ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid toch aansprakelijkheid zijn jegens Consument, is de aansprakelijkheid van Aanbieder jegens Consument uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Consument aan Aanbieder betaalde vergoedingen exclusief BTW.

12.3 De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder of zijn werknemers.

12.4 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze schade zou voortvloeien uit het feit dat de Aanbieder en/of de Vervoerder voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van vervoerder of ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de Aanbieder feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 14 Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Aanbieder ter beschikking stelt, rusten bij Aanbieder of bij de derden van wie Aanbieder het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten aan Consument ter beschikking te stellen.

Artikel 15 Overige Bedingingen

17.1 Nietigheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk overeenkomen met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

17.2 Deze algemene voorwaarden alsmede de algemene voorwaarde van de KNV Taxi zijn van toepassingen op alle Diensten geleverd door de Aanbieder of haar Vervoerder.

Privacy beleid Flyride

Flyride, Versie 1, 27-2-2018

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet. In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. 

Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van  Flyride en niet van derden. Door gebruik te maken van Flyride accepteert u ons privacy beleid.

Persoonlijke omgeving

Wanneer u zich aanmeldt bij onze persoonlijke omgeving, vragen wij u om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Cookies

www.flyride.nl maakt gebruik van “cookies”  om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

Flyride gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd.

Derden

De informatie wordt enkel op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op www.flyride.nl Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.